• raznahanbook@gmail.com
  • تماس با ما: 09122230269
  • ميدان انقلاب، اول جمال زاده جنوبي
0 آیتم - تومان
  • سبد خرید شما خالی است.

Tag Archives: کتاب

22 اکتبر 2015

تفاوت میان مطالعه و تحقیق

منبع: مرجع علوم مدیریت ایران

امروزه اکثر افراد معنی واژه تحقیق را درست درک نکرده و به اشتباه از آن استفاده می کنند, بدین صورت که وقتی مطالب یک یا چند سایت را گرد آوری می کنند آن را تحقیق می نامند, در حالى که تحقیق یک فرآیند پیچیده اى است که شامل مجموعه اى مـنـظم از اعمال ویژه همراه با کاربرد فنون خاص به منظور پاسخ گویى به یک سـوال مـعـیـن مى باشد. بنابر این تحقیق عبارت است از:
جست و جو در امرى به منظور دست یافتن به واقـعـیـت و حـقـیقت آن امر که داراى اصول وروش هاى مخصوص به خود نیز است. اما مطالعه , به معنى خواندن کتاب یا هر نوشته دیگرى مى باشد که به مـنظور دقت در آن و یا افزایش اطلاعات صورت مى گیرد. اگر چه مطالعه نیز روش هـاى خـاص خـود را دارد و از اصـول و قـواعد معینى پیروى مى کند ولى هـرگز نباید این دو را به جاى یکدیگر به کار برد, زیرا اصول و روش هاى مطالعه در مقایسه با اصول و قواعد حاکم بر تحقیق , چندان پیچیده و گسترده نیستند. استادان در برخى از درس هاى دانشگاهى نیز, به منظور آشنا کردن دانشجویان بـه کـتـاب هـا و مـنابع مختلف هر درس , از آن ها مى خواهند که درباره مساءله خـاصى از موضوع درسى خور گزارشى تهیه کنند, چنین کارى را نیز نباید یک تـحقیق نامید. هدف از تهیه این گونه گزارش هاى درسى , کمک به یادگیرى دانشجویان از طریق جست و جو و مطالعه منابع مختلف است.
ایـن نـوع کار عملى که در اصطلاح دانشگاهى (یا مقاله یا گزارش) درسـى نـامـیده مى شود فاقد ویژگى هاى یک تحقیق است و نباید با آن اشتباه شـود. بـه طـور کـلـى در مـواردى که هنوز دانشجویان , درس روش تحقیق را نـگـذرانـده انـد, امـکـان تـهیه یک مقاله تحقیقى وجود ندارد, اگر چه مراجعه دانـشجویان به کتاب هاى مختلف و تهیه گزارش نسبت به برخى از موضوعات درسى هم امکان پذیر است و هم مى تواند در فراگیرى بهتر دروس مفید باشد.

[schema type=”review” url=”http://schema.org/Review” name=”تفاوت میان مطالعه و تحقیق” description=”بررسی تفاوت میان مطالعه و تحقیق” rev_name=”تفاوت میان مطالعه و تحقیق” rev_body=”تفاوت میان مطالعه و تحقیق” author=”شاهین پارسا” pubdate=”2015-10-30″ user_review=”100″ min_review=”30″ max_review=”80″ ]

2 اکتبر 2015

نرم افزار Microsoft Office Professional

دانلود نسخه 2010

دانلود نسخه 2013 پیشنهاد می شود

نرم افزارهای صفحه آرایی کتاب

دانلود QuarkXPress

دانلود Adobe InDesign پیشنهاد می شود

نرم افزارهای ایجاد بارکد برای کتاب

دانلود Easy Barcode Creator پیشنهاد می شود

دانلود ActiveBarcode

نرم افزار ویراستار حرفه ای کتاب برای آفیس

دانلود ویراستار

معرفی نرم افزارهای کاربردی در زمینه چاپ و نشر کتاب
8 جولای 2012

(فروشگاه اینترنتی راز نهان)

www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_09 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_10 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_12 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_13 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_14 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_05www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_06 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_08  www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_15 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_16 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_03 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_02 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_01 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_19 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_31 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_30 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_29 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_11 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_18 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_32 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_33 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_34 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_07 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_17 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_23 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_22 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_21 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_27 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_28 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_20 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_26 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_25 www.raznahanbook.ir_images_Jeld_Small_24