ترتيب عناوين در  مقاله

  1. نوان صفحه
  2. چکيده
  3. پيکره مقاله ( شامل مقدمه ، روش ، نتايج ، بحث )
  4. منابع
  5. پيوست ها
  6. يادداشت مولف
  7. پاورقي
  8. زيرنويس تصاوير
  9. تصاوير

عنوان صفحه

عنوان صفحه مجموعي از پنج قسمت از اطلاعات است در صفحه اصلي .

در بالاي سمت راست صفحه بايد نوشته شود در شروع صفحه دربالا دويا سه كلمه از عنوان مقاله وبا فا صله 1 اينچ ازحاشيه بايد نوشته شود .

سرستون كه عنوان با دو فاصله ازبالاي صفحه كوتاهتر نوشته مي شود كه درمتن انگليسي بايد با حروف بزرگ نوشته شود.

عنوان اصلي مقاله : در وسط صفحه به طور كامل نوشته مي شود كه در حقيقت اصل موضوع بيان مي شود.

نام مولف زير عنوان در وسط صفحه بايد نوشته شود .

نام دانشگاه يا مدرسه در زير نام مولف در وسط  نوشته مي شود.

ترتيب عناوين در مقاله

چکيده

هنگامي که وارد حوزه تحقيق به وسيله داده ها مي شويم براي مثال اولين تحقيق ، اغلب تنها اطلاعاتي که نمايش داده مي شود در صفحه چکيده است . اين صفحه خلاصه اي از اطلاعات کلي است که شامل 100 تا 120 کلمه مي باشد و اين قسمت خيلي با اهميت است و ممکن است هر کسي به اين قسمت رجوع کرده و توجه زيادي داشته باشد . کلمه چکيده بايد در وسط صفحه باشد . در اين قسمت هدف جامعه و نمونه ، ابزار ، نتايج ، پيشنهادات و کاربردهاي عملي مقاله بايد آورده شود.

1- اين صفحه شامل قسمت کلي مقاله و دومين بخش در هر مقاله مي باشد.

2- نوشتن کلمات چکيده.

–    جمع بندي و کلمات کليدي با خط تيره.

3- شروع نوشتن خلاصه هاي شما.

–    در اين قسمت پاراگراف بندي نمي شود.

–   از هر گونه نقل قول جلوگيري مي شود.

–    نوشتن همه شماره ها به جزء آنهايي که در ابتداي جمله هستند.

چکيده

پيکره مقاله : مقدمه

مقدمه براي اين استفاده مي شود که به خواننده بگويد که چرا نويسنده تحقيق را انجام داده است . اين بخش با مطالب وسيع تر آغاز مي گردد و به تدريج خاص تر مي شود . در مقدمه ، شما بايد مسئله را معرفي کنيد و استراتژي تحقيق را شرح دهيد . درباره اينکه چرا مسئله مهم است ، چگونه فرضيه مرتبط با مسئله مي شود و اينکه چگونه مطالعه مرتبط با تحقيقات پيشين مي باشد ، بنويسيد . پيش زمينه مطالعه را بدون پرداختن به مرور تاريخچه اي انجام دهيد . همچنين هدف و توجيه اساسي مطالعه حاضر را بيان کنيد .
1- اين صفحه شامل سر صفحه و شماره صفحه 3 روي آن است .
2- مجددا” عنوان مقاله خود را در بالاي اين صفحه بنويسيد .
    -اين خط بايد در وسط باشد
3- تايپ پاراگراف آغازين را با 5 فاصله در خط اول آغاز کنيد .
4-در نظر بگيريد که اين بخش بايد شامل اين قسمت ها باشد .
    مقدمه عمومي
          -اصطلاحات مرتبط را تعريف کنيد
   مرور بر متون علمي
-پاسخ به اين پرسش که چه کاري توسط محققان ديگر انجام شده است .
–  نقل قول را به حداقل برسانيد سعي کنيد بيشتر از منابع استفاده کنيد .
   ارتباط تحقيق حاضر با متون علمي
       – بيان کنيد که چرا تحقيق شما مهم است .
  بيان هدف
      -شامل بيان جملاتي مانند :
          هدف اين مطالعه …….
         تحقيق حاضر به منظور ….طراحي شده است

پيکره مقاله : مقدمه

 پيکره مقاله : روش

اين قسمت به اين منظور طراحي شده است که به خواننده اجازه دهد تا بتواند مطالعه شما را تکرار کند . اين قسمت شرح بسيار جزئي از آنکه چطور مطالعه انجام شده است ، مي باشد و به طور معمول شامل 3 زير مجموعه است : آزمودني ها ، ابزار و روش گردآوري اطلاعات . نيازي نيست که اين قسمت را در يک صفحه جديد شروع کنيد فقط آن را به دنبال مقدمه ادامه دهيد .
1- کلمه روش را تايپ کنيد
-اين خط در وسط باشد
                     آزمودني ها
اين قسمت را مستقيما” زير سر تيتر روشها آغاز کنيد ( نيازي نيست که در صقحه جديدي نوشته شود ) .
1- کلمه آزمودني ها را تايپ کنيد .
-اين کلمه را ايتاليک و از طرف چپ همتراز کنيد .
2- شامل
-چه کساني در اين مطالعه شرکت کرده اند
-چه تعداد شرکت کننده در اين تحقيق شرکت داشته اند
-چگونه آزمودني ها انتخاب شده اند
-ذکر جزييات مرتبط با مطالعه ( جنس ، سن ، وزن ، هوش ، نژاد ، …)
-بيان هر گونه پاداش يا انگيزه موجود

پيکره مقاله : روش

[schema type=”book” name=”راهنمای ارجاع نویسی به روش APA” author=”شاهین پارسا” ebook=”yes” ]

صفحه ها: 1 2 3 4 5 6