ابزار

اين قسمت را بلاقاصله بعد از قسمت آزمودني ها آغاز کنيد ( نيازي نيست که در صقحه جديدي نوشته شود ) .
1- کلمه ابزار را تايپ کنيد
     -اين کلمه را ايتاليک و از طرف چپ همتراز کنيد    
2- شرح دهيد
               -ابزاري که در اين قسمت استفاده شده است .
              -چگونه ابزار کاربرد داشته است .
            -ابعاد و جزئيات توصيفي را در صورت نياز بنويسيد .
          -در صورتي که ابزارهاي استاندارد مثل کرنومتر يا ساير وسايل استفاده مي کنيد نيازي نيست که آن را شرح دهيد .
            -اگر از يک قطعه دستگاه استفاده مي کنيد شماره مدل و نام شرکت آن را بنوبسيد و ذکر کنيد که شرکت توليد کننده آن در کجاست .
3- از به کار بردن افعال عملي در اين قسمت خودداري کنيد .

روش گردآوري اطلاعات

اين قسمت را بلافاصله بعد از قسمت آزمودني ها آغاز کنيد ( نيازي نيست که در صقحه جديدي نوشته شود ) .  
1- کلمه روش گردآوري اطلاعات را تايپ کنيد
   – اين کلمه را ايتاليک و از طرف چپ همتراز کنيد .
2- به طور جزئي شرح دهيد
             -تمام مراحل مطالعه
            -آزمايشات يا جلساتي که وجود داشته است
          -هر آموزشي که به شرکت کنندگان داده شده است

پيکره مقاله : نتايج

در اين قسمت نتايج تحقيق بيان مي شود كه ابتدا ارايه توصيفي نتايج آ ورده مي شود مانند : ( فراواني ، توزيع ، ميانگين ) . اما مفاهيم تلويحي نتايج و استنباط نتايج را نمي آوريم . در اين بخش تفسير جداول بيان مي شود اماخود جداول بايد در پيوست آورده شوند . سپس آمار استنباطي مورد بحث قرار مي گيرد .در اين قسمت اطلاعاتي که بدست آورده ايد را شرح دهيد . روشهاي مختلفي براي خلاصه کردن اطلاعاتتان را در نظر بگيريد و نتايج را بيان کنيد . اين قسمت را بلافاصله بعد از قسمت روش گردآوري اطلاعات آغاز کنيد ( نيازي نيست که در صفحه جديدي نوشته شود ) .  اين قسمت را طبق اين شيوه بنويسيد .
1- کلمه نتايج را تايپ کنبد
      – اين خط در وسط باشد .
2- با دادن اطلاعات کلي از نتايج تان و سپس روي آوردن به جزئيات شروع کنيد .
              -توان آماري و / يا اهميت آماري
             -اندازه اثر و شدت ارتباطات
3- بر معنا دار بودن داده ها تاکيد کنيد اما بر دلالت آن روي نتايج بحث نکنيد .

پيکره مقاله : بحث

اين قسمت براي شما فرصت ارائه دلايل بر پايه نتايج تان فراهم مي آورد . در اينجا شما به فرضيات و متون علمي مرتبط ، ارجاع مي دهيد . در اين قسمت از آمار و عدد صحبت نمي شود . ابتدا يافته هاي اصلي پژوهش بصورت نوشتاري بيان مي شود . روابط بين متغيرها مطرح مي شود .نتايج تحقيق با مبناي نظري كه قبلا وجود داشته مقايسه و تفسير مي شود. اين قسمت بايستي بلافاصله بعد از قسمت نتايج آغاز کنيد ( نيازي نيست که در صفحه جديدي نوشته شود ) .  اين قسمت را به اين ترتيب بنويسيد .
1- کلمه بحث را تايپ کنيد
      – اين خط در وسط باشد .
2- اين قسمت را به نحوي در نظر بگيريد که شامل 3 بخش باشد .
               خلاصه غير آماری  نتايج پژوهش
                       -بدون استفاده از آمار به خواننده در مورد يافته هاي اصلي خود اطلاعات دهيد
             نتايج و دلايل تان را بحث کنيد
                     -ارزيابي و تفسير آنچه يافته ايد
          پايان دادن پاراگراف
                    -در مورد تمام محدوديت هاي مطالعه حاضر يا ايده هايي براي مطالعه آينده بحث کنيد .

پیکر مقاله

[schema type=”book” name=”راهنمای ارجاع نویسی به روش APA” author=”شاهین پارسا” ebook=”yes” ]

صفحه ها: 1 2 3 4 5 6