پيوست

يک ضميمه به منظور ارائه ابزار به خواننده استفاده مي شود که در صورتي که در طول پيکره مقاله قرار گيرد نا مناسب خواهد بود . مثال هايي از آنچه در بخش ضمائم قرار مي گيرند مثل ليست جزئيات ابزارهاي تحريک ، شرح قسمت پيچيده اي از يک دستگاه ، نمونه اي از يک پرسشنامه يا يک فرمول رياضي مي باشد . يک مقاله ممکن است شامل بيش از يک ضميمه باشد . شما بايد ضمائم را با عنوانشان در طول متن ارجاع داده باشيد ( مثلا” به صورت ضميمه A نشان دهيد ) .
       در صورتي که فقط از يک ضميمه استفاده شود
 – کلمه ضميمه را در وسط خط بالاي صفحه تايپ کنيد
      در صورتي که بيش از يک ضميمه استفاده شود
          -ضميمه A را تايپ کنيد ، سپس ضميمه B و به همين ترتيب

پیوستيادداشت هاي نويسندگان و پاورقي ها

يادداشت نويسنده در طول متن شماره گذاري و ارجاع داده نمي شود .
1- اين يادداشت را به صورت double space روي يک برگه جداگانه و بعد از منابع و ضمائم در صورتي که موجود باشد ، تايپ مي شود .
2- در صورتي که اين يادداشت در يک صفحه جداگانه است کلمه يادداشت نويسنده را با حروف بزرگ به کوچک و در وسط تايپ کنيد .
3- هر پاراگراف را با يک فاصله آغاز کنيد و پاراگراف هاي جداگانه اي براي نام نويسندگان و موقعيت هاي فعلي آن ها با شرايط ويژه در صورت وجود تايپ کنيد .

پاورقي ها که در طول متن به ترتيب آمدن در مقاله شماره دهي مي شوند
1- پاورقي ها را با حروف بزرگ در بالاي يک صفحه مجزا و در وسط تايپ کنيد .
2- پاورقي ها را بر اساس آنچه در متن آوده است شماره گذاري کنيد .

جداول

جدول ها به نويسنده اين اجازه را مي دهد که حجم انبوهي از اطلاعات را در فضايي کوچک جاي دهند . در صورتي که شما مي خواهيد از جدول به منظور کمک به فهم خواننده استفاده کنيد . در ابتدا بايد آن را در بخش نتايج معرفي کنيد . در آنجا شما شرح دهيد که چه چيزي در جدول نشان داده خواهد شد ( مثلا” جدول شماره 1 نشان مي دهد … ) .يک جدول بايد قادر باشد به تنهايي قابل فهم باشد به عبارت ديگر خواننده نبايد براي فهم جدول مجبور باشد که به صفحه نتايج برگردد .
1- هر جدول را در يک صفحه جديد آغاز کنيد .
2- هر صفحه شامل سرصفحه و شماره صفحه باشد .
3- شماره جدول را تايپ کنيد .
-در خط بالا و به صورت همتراز از سمت چپ باشد
4- عنوان جدول به صورت double space     تايپ شود .عنوان مختصر اما آگاهي بخش باشد .
         -عنوان ايتاليک باشد
5- خط خود را عمودي طراحي نکنيد .
6-نتايج خود را در جدول ارائه دهيد .
     -در صورتي که از ستونهايي با شماره هاي ده دهي استفاده مي کنيد از مميز استفاده کنيد ( مثلا” 10.0 ) .
همچنين مطمئن شويد هر ستون داراي يک سرستون است و بين سرستون ها حداقل 3 فاصله وجود داشته باشد .

جداول

[schema type=”book” name=”راهنمای ارجاع نویسی به روش APA” author=”شاهین پارسا” ebook=”yes” ]

صفحه ها: 1 2 3 4 5 6