زيرنويس تصاوير

يک جمله کوتاه اما شرح دهنده است که به منظور رساندن عنوان و هم شرح آنچه که در تصوير نمايش داده مي شود ، استفاده مي گردد . هر تصوير نياز به يک زيرنويس دارد و زيرنويس ها و تصاوير بايد در يک صفحه با هم تايپ شوند . تمام مخفف ها ، سمبل ها و اصطلاحات ارائه شده در يک تصوير در زيرنويس تصوير شرح داده شود . اين قسمت بايد در يک صفحه جديد شروع شود .
1- شامل يک سرصفحه و شماره صفحه باشد
2- کلمه زيرنويس صفحه را تايپ کنيد
   -اين تيتر بايد در خط بالا و در وسط قرار گيرد .
3- تصوير 1 را تايپ کنيد
         -اين خط را ايتاليک و از سمت چپ همتراز کنيد .
       – زيزنويس صفحه خود را تايپ کنيد
      -اين مراحل را براي همه زيرنويس تصاوير ارائه دهيد .

زیرنویس تصاویر

تصاوير

مواردي که تحت تصاوير قرار مي گيرند شامل گراف ها ، پلات ها ، چارت ها ، خطوط و عکس ها مي باشد .
1- تصاوير بايد به صورت سياه و سفيد ارائه شوند
2- هر تصوير بايد در مرکز چه از لحاظ افقي و چه عمودي و در يک صفحه جديد قرار گيرد
3- در صورتي که نياز است ، محورهاي عکس نشانه گذاري شود يا يک کليد براي تصوير نمايش داده شود .
4- در پشت هر تصوير با استفاده از يک مداد يا خودکار بنويسيد :
-سر صفحه
-شماره عکس
-جهت گيري عکس ( براي اينکه نشان دهيم که چگونه تصوير بايد ديده شود )


استاد : دکتر مهناز علي اکبري
گرد آورنده : طيبه محتشمي

[schema type=”book” name=”راهنمای ارجاع نویسی به روش APA” author=”شاهین پارسا” ebook=”yes” ]

صفحه ها: 1 2 3 4 5 6